video art

 • AntiGonna
 • Anna Manankina / Анна Мананкіна
 • Zhanna Gladko / Жанна Гладко
 • Olga Kashymbekova / Ольга Кашимбекова
 • Ksenia Hnylytska and Alina Yakubenko / Ксенія Гнилицька, Аліна Якубенко
 • Alina Kopytsya / Аліна Копиця
 • Natalia Golibroda-Boyko / Наталія Голіброда-Бойко
 • Antonina Slobodchikova / Антаніна Слабодчыкава
 • Alesia Zhitkevich / Алеся Жыткевіч
 • Marie Lukáčová
 • Milena Dopitová
 • Darina Alster