archiving

  • Anna Sorokovaya / Анна Сороковая
  • Masha Svyatogor / Маша Святагор
  • Masha Maroz / Маша Мароз
  • Lucia Tallová
  • Dorota Nieznalska
  • Goshka Macuga
  • Katarzyna Kozyra
  • Zuzanna Hertzberg
  • Anna Baumgart
  • Zofia Kulik