politics

  • Jan Bačynsjkyi/Yana Bachynska
  • Anna Sorokovaya / Анна Сороковая
  • Alevtina Kakhidze / Алевтина Кахідзе
  • Iryna Kudria / Ірина Кудря
  • Masha Svyatogor / Маша Святагор
  • Alesia Zhitkevich / Алеся Жыткевіч
  • Nadya Sayapina / Надзя Саяпіна
  • Kitti Gosztola
  • Lenka Klodová