stereotype

  • Ksenia Hnylytska and Alina Yakubenko / Ксенія Гнилицька, Аліна Якубенко
  • Zuzana Pustaiová
  • Emília Rigová