performative painting

  • Flutura Preka
  • Vesna Vesić
  • Anna Shcherbyna / Анна Щербина
  • Izabela Chamczyk