Costumes

  • Rudina Xhaferi
  • Alina Kopytsіa / Аліна Копиця
  • Masha Maroz / Маша Мароз
  • Ala Savashevich / Ала Савашэвіч
  • Eszter Ágnes Szabó