Zorka Wollny

– born in 1980, Krakow – works on the borderline between music, theatre and visual arts, her works are closely connected with space and architecture. She collaborates with musicians, actors and dancers as a director. An important element of her activities is cooperation with members of local communities. Her works have been exhibited in the most prestigious institutions of contemporary art in Poland. She has carried out many projects abroad. She works at the Academy of Art in Szczecin. She lives in Berlin.

/zorkawollny.net/

Let’s Make Noise, Sisters!

For over fifteen years I have been creating sound artworks in response to specific social situations. My acoustic compositions are created through collaborations with many individuals, groups and communities: students, workers, activists. I focus on voice performances in public spaces, expressing social anger, activism and feelings of powerlessness. At this moment, I feel the need to express a radical manifesto with the following call: Let’s Make Noise, Sisters!


– Can we gather all our anger and need for change and transform it into new energy? Abandon our defensive positions and become visionaries? Can we turn anger into music with striking, cathartic power?

– For many years we have been protesting, going to demonstrations and trying to fix a flawed system. Art and NGOs have taken on the role of looking after society, taking that burden off the shoulders of politicians and corporations. What would happen if we – activists and artists – refused to look after the common good, the sense of community, subjectivity and beauty? What would happen if we stopped trying to fix the system? Let us finally let it fall.

– Let’s work with feelings of tension and aggression, transforming them into a cleansing experience. The energy invested in expressing the need for dramatic change must not go to waste.

– Let us create more music, sisters. Let us work together and never compromise on political circumstances, as long as here in Europe we still have the possibility to do so.

– Let’s work together, let’s explore our femininity, diversity, heritage, social background. Let us use the whole spectrum of the senses, let them gain power, take control, surround our dying mother Earth with a protective cloud of sound.

– Let us not exclude. We have powerful tools. Let’s offer our audiences a beautiful way to channel anger, frustration, feelings of powerlessness – or just the opposite – let’s show their power in full glory!

– Let’s awaken the good spirits. We all need them now.

This manifesto became a starting point for a work realized in Komuna Warszawa Theatre within the framework of the “Common Space”1 programme, where I invited two artists to work together. where I invited twenty women from Warsaw and Berlin to cooperate. The basis of the composition was a collage of women’s manifestos and various small community rituals, which together created a story about female power, anger and solidarity. A similar message was conveyed by the Polyphonic Manifesto for the Future2 made a year earlier with the Polin Choir for the Warsaw Biennale; it was a series of sound and choreographic etudes made in collaboration with a group of over thirty people who co-created the text of the piece.

All my works are created in collaboration. This is very important to me. 

The text was written by Zorka Wollny (2020).

1Zorka Wollny, Let’s Make Noise, Sisters!, 2020, interdisciplinary project, “Common Space” programme, Komuna Warszawa, Warsaw and Berlin, see: http://www.zorkawollny.net/NOISE-SISTERS/index.php/pl/wideo/.
2Zorka Wollny (together with Polin Choir), Polyphonic Manifesto for the Future, 2019, interdisciplinary project, Biennale Warszawa, Warsaw, see:http://www.zorkawollny.net/?portfolio=polyphonic-manifesto.

– urodzona w 1980 roku w Krakowie. Działa na pograniczu muzyki, teatru i sztuk wizualnych, jej prace są ściśle związane z przestrzenią, architekturą. Współpracuje w trybie reżyserskim z muzykami, aktorami i tancerzami, ważnym elementem jej działań jest współpraca z członkami i członkiniami lokalnych społeczności. Jej prace wystawiane były w najbardziej prestiżowych instytucjach sztuki współczesnej w Polsce. Wiele projektów zrealizowała zagranicą. Pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie. Mieszka w Berlinie.

/zorkawollny.net/

Let’s Make Noise, Sisters!

Od ponad piętnastu lat tworzę dźwiękowe dzieła sztuki w odpowiedzi na konkretne sytuacje społeczne. Moje kompozycje akustyczne powstają na drodze współpracy z wieloma osobami, grupami i społecznościami: studentami, pracownikami, aktywistami. Skupiam się na performansach głosowych w przestrzeni publicznej, wyrażając społeczny gniew, aktywizm oraz uczucie bezsilności. W tym momencie odczuwam potrzebę wyrażenia radykalnego manifestu, formułując poniższe wezwanie: Let’s Make Noise, Sisters!


‒ Czy możemy zebrać cały nasz gniew i potrzebę zmiany i przekształcić je w nową energię? Porzucić nasze pozycje obronne i stać się wizjonerkami? Czy możemy zmienić gniew w muzykę z porażającą, katartyczną siłą?

‒ Od wielu lat protestujemy, chodzimy na demonstracje i staramy się naprawić wadliwy system. Sztuka i organizacje pozarządowe przejęły rolę opieki nad społeczeństwem, zdejmując ten ciężar z barków polityków i korporacji. Co by się stało, gdybyśmy my ‒ aktywistki i artystki ‒ odmówiły opiekowania się wspólnym dobrem, poczuciem wspólnoty, subiektywnością i pięknem? Co by się stało, gdybyśmy przestały próbować naprawić system? Pozwólmy mu wreszcie upaść.

‒ Pracujmy z uczuciami napięcia i agresji, przekształcając je w oczyszczające doświadczenie. Energia zainwestowana w wyrażanie potrzeby diametralnych zmian nie może się zmarnować.

‒ Twórzmy więcej muzyki, siostry. Pracujmy razem i nigdy nie zgadzajmy się na kompromisy wobec okoliczności politycznych, tak długo jak tu, w Europie, mamy jeszcze taką możliwość.

‒ Współpracujmy, eksplorujmy naszą kobiecość, różnorodność, dziedzictwo, pochodzenie społeczne. Używajmy całego spektrum zmysłów, pozwólmy im nabrać mocy, przejąć kontrolę, otoczyć naszą umierającą matkę Ziemię ochronną chmurą dźwięku.

‒ Nie wykluczajmy. Posiadamy potężne narzędzia. Zaoferujmy naszej publiczności piękny sposób na skanalizowanie gniewu, frustracji, poczucia bezsilności ‒ lub wprost przeciwnie ‒ pokażmy ich moc w pełnej okazałości!

‒ Obudźmy dobre duchy. Wszyscy ich teraz potrzebujemy.

Ten manifest stał się punktem wyjścia dla pracy zrealizowanej w teatrze Komuna Warszawa, w ramach programu „Teren wspólny”1, gdzie do współpracy zaprosiłam dwadzieścia kobiet z Warszawy i Berlina. Podstawą kompozycji był kolaż kobiecych manifestów oraz różnego rodzaju drobnych, wspólnotowych rytuałów, które razem tworzyły opowieść o kobiecej sile, gniewie i solidarności. Podobne przesłanie niósł Polifoniczny manifest dla przyszłości2 zrealizowany rok wcześniej z Chórem Polin dla Biennale Warszawa; był to cykl etiud dźwiękowych i choreograficznych zrealizowany we współpracy z grupa ponad trzydziestu osób, które współtworzyły tekst utworu.

Wszystkie moje prace powstają we współpracach. To dla mnie bardzo ważne.

Tekst napisała Zorka Wollny (2020).

1Zorka Wollny, Let’s Make Noise, Sisters!, 2020, projekt interdyscyplinarny,  w ramach programu “Teren Wspólny”, Komuna Warszawa, Warszawa i Berlin, zob. http://www.zorkawollny.net/NOISE-SISTERS/index.php/pl/wideo/.
2Zorka Wollny (razem z Chórem Polin), Polifoniczny manifest dla przyszłości, 2019, projekt interdyscyplinarny, Biennale Warszawa, Warszawa, zob. http://www.zorkawollny.net/?portfolio=polyphonic-manifesto.