Tatiana Czekalska

– born 1966 in Łódź – is a photographer, sculptor and fashion designer. In 1990-1995 she studied at the Faculty of Textile and Fashion of the Academy of Fine Arts in Łódź. Since 1996 she has been working together with her husband Leszek Golec, also an artist. Her practice is based on the respect for life and the resulting perception of the world expanded with greater empathy, spirituality and a sense of a supra-species community of living and sentient beings. She often refers to the Christian tradition, going beyond the framework of theological dogmas however.

/czekalska-golec.pl/

I make art because I don’t want to remain silent. I feel that I can and should do something in an anthropocentrically organized world where, even now in times of major crises, people remain passive about the need for change. I often say that a big change will be when we stop thinking that weeds are weeds…

Leszek Golec and I have been working together as an artistic duo since 1996.

Contemporary art deals with world problems. Our art deals with problems of the world, not only human. It is about revealing structures and relations between humans and non-human beings, the equal value of life for all living beings, their right to be present and treated with dignity. We show the unreflectiveness of human causality, which applies not only to various spheres of power, but also to individual attitudes. A crucifix, carved in ivory, and a woman’s handbag are the same crime scenes and, at the same time, evidence of human guilt against non-human forms of life.

When creating we try to do so as sparingly as possible. Saving all energy is a requirement for an ethical approach to all aspects of life and respect for all existence. The energy of our actions and projects comes from those spaces of life that are already here or have been here, such as finished objects, minimalist, actions, objects, or co-authors of the natural world – a fruit fly as a performer, or a sculptor – a house knocker whom we call Anobium Sanctus. The most recent works, Mask / Lamb1 and Wet market near me relate to the current reality. A place for daily shopping, the Wuhan market has overnight become a dangerous source of the COVID-19 infection, yet it is also a place of violence against animals and their death. Mask / Lamb, however, has many other meanings. The object in the form of a protective mask was made from a used Catholic priest’s surplice.

In my personal life, I’m a vegan, I meditate, I try not only not to harm, but also help by working as a volunteer at an animal shelter or by running aid, adoption, and animal homelessness prevention websites. I often act as a foster family for animals, and I have pretty big achievements in finding good and informed homes for the animals under my care, of which I am very proud.

 Professionally, I have my clothing brand by Tati. It is vegan, ethical, sustainable, single piece fashion.

The text was written in collaboration with Karolina Maria Rojek (2020).

1Image: Tatiana Czekalska, Mask / Lamb, 2020. Photo courtesy of the artist.

– urodzona w 1966 w Łodzi –  jest fotograficzką, rzeźbiarką i projektantką mody. W latach 1990-1995 studiowała na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w Łodzi. Od 1996 pracuje wraz z mężem Leszkiem Golcem, również artystą. Fundamentem jej praktyki jest szacunek dla życia i wynikające z niego postrzeganie świata rozszerzone o większą empatię, duchowość i poczucie ponadgatunkowej wspólnoty istot żywych i czujących. Często odwołuje się do tradycji chrześcijańskiej, wykraczając jednak poza ramy teologicznych dogmatów.

/czekalska-golec.pl/

Zajmuję się sztuką, bo nie chcę milczeć. Czuję, że mogę i powinnam coś zrobić w antropocentrycznie zorganizowanym świecie, w którym nawet teraz w dobie poważnych kryzysów, ludzie pozostają  bierni wobec konieczności zmian. Często powtarzam, że duża zmiana będzie wtedy, gdy przestaniemy myśleć, że chwasty są chwastami…

Od 1996 roku razem z Leszkiem Golcem pracujemy w duecie artystycznym.

Współczesna sztuka zajmuje się problemami świata. Nasza sztuka zajmuje się problemami świata nie tylko ludzkiego. Dotyczy ujawniania struktur i relacji pomiędzy człowiekiem a nie-ludzkimi istotami, równo-wartości życia wszelkich żywych istnień, ich prawa do obecności i godnego traktowania. Pokazujemy bezrefleksyjność ludzkiej sprawczości, która dotyczy nie tylko różnego typu sfer władzy, ale także postaw indywidualnych. Krucyfiks, wyrzeźbiony w słoniowej kości i damska torebka to takie same miejsca zbrodni i zarazem dowody winy człowieka przeciwko innym niż ludzkie formom życia.

Tworząc staramy się robić to jak najoszczędniej Oszczędzanie wszelkiej energii to wymóg etycznego podejścia do wszelkich aspektów życia i szacunku do wszelkiego istnienia. Energia naszych działań i projektów pochodzi z tych przestrzeni życia, które już tu są lub były, np. gotowe przedmioty, minimalistyczne, działania, obiekty, czy współautorzy świata naturalnego- muszka owocowa jako performerka, czy rzeźbiarz- kołatek domowy nazwany przez nas Anobium Sanctus.

Najnowsze prace Mask / Lamb1Wet market near me odnoszą się do obecnej rzeczywistości. Miejsce codziennych zakupów – rynek w Wuhan z dnia na dzień stał się groźnym źródłem zakażeń COVID-19, a jednocześnie to wciąż to samo miejsce, gdzie obecna jest przemoc i śmierć zwierząt. Mask / Lamb ma jednak wiele innych znaczeń. Obiekt w formie maseczki ochronnej zrobiony został z używanej komży księdza katolickiego..

W życiu prywatnym, jestem weganką, medytuję, staram się nie tylko powstrzymać od krzywdzenia, ale też i pomagać pracując jako wolontariusz w schronisku dla zwierząt czy prowadząc strony pomocowe, adopcyjne, przeciwdziałające bezdomności zwierząt. Często jestem tzw. domem tymczasowym i mam spore osiągnięcia w znajdowaniu dobrych, świadomych domów dla podopiecznych z czego jestem bardzo dumna.

 Zawodowo mam swoją markę odzieżową by Tati. Jest to moda wegańska, etyczna, zrównoważona, w pojedynczych egzemplarzach.

Tekst powstał we współpracy z Karoliną Marią Rojek (2020).

1Zdjęcie: Tatiana Czekalska, Mask / Lamb, 2020. Dzięki uprzejmości artystki.