Barbara Kozłowska

— born 1940 in Tarnobrzeg, died 1973 in Warsaw. Conceptual artist, associated with the Wrocław avant-garde milieu and the informal art group Brzeg, which carried out mainly performative actions. A co-founder of the Babel gallery, she participated in exhibitions and artistic conventions, such as the Wrocław ’70 Art Symposium (1970), the 8th Meeting of Artists and Art Theorists in Osieki (1970), and the Dreamers’ Convention in Elbląg (1971). In 1967 she began to make the most important of her works, Border Line, the unveiling of which she repeated many times throughout her career, on the beaches of Lake Baikal, Poland, Scotland, Malta and the USA.

“i was born in poland i exhibited a lot and always in places where i did not want to exhibit i never exhibited i travelled i performed i went to places where i wanted to go for important artistic reasons i travelled by all available means of transport as far as possible i performed on beaches in galleries and on video i built I moved things around i repeated something there I built theoretical models of some notions I moved the border line to the moon and somewhere I repeated always the same banal sentences about art and reality or always the same banal truth about art I wrote the obvious about something I took part in exhibitions in poland romania great britain italy yugoslavia I travelled to siberia to great britain to malta to italy yugoslavia france”.1

“Barbara Maria Kozlowska is an artist well known everywhere, through her great voyage through time and space…”.2

“In non-European languages there are shades of pronouns indicating the designation of relative distance from the ‘I'”.3 “It is indeed a strange thing with this multiple ‘I’ of mine”.4

“Art should be treated as a living being”.5 “I agree with the thesis that the artist is an explorer”.6

“The boundary line is a work in process. From this comes the absence of a clearly defined work as a certain closed entity. No matter what fragment of the work is presented to the viewer, it will still be a lack of clarity rather than a full contact with the work. Documents, fragments of actions, photographs or slides only give an approximation of this journey of the work in time. Some vague realizations, difficult to predict the points at which they become the work. What remains is the documentation from 1966 to 1999 and will stand waiting for a show or a drawing of subsequent events at some time, some place. To present the documentation should be as objectified as possible (…). Thus, Boundary Line lasts. It is the artist and the artists who are to participate in the work that lasts”.7

The materials were collected and prepared by Bogna Stefańska (2022). 

1Barbara Kozłowska, You Can See It All  Anywhere, Wrocław Contemporary Museum, 2020, see: muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/barbara-kozlowska-wszystko-to-mozesz-zobaczyc-gdziekolwiek/?lang=en

2Marika Kuźmicz, Barbara Kozłowska. Wielka podróż [Barbara Kozłowska. Great Journey], 2020, see: muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2020/07/Marika-Kuzmicz-Barbara-Kozlowska-Wielka-podroz.pdf.

3Ibid.

4Ibid.

5Ibid.

6Karolina Majewska-Güde, „Najlepsze wydanie możliwości ludzkich”. Planetarny konceptualizm Barbary Kozłowskiej [The Best Use of Human Resources. Planetary Conceptualism of Barbara Kozłowska], Blok Magazine, October 2020, see: blokmagazine.com/pl-najlepsze-wydanie-mozliwosci-ludzkich-planetarny-konceptualizm-barbary-kozlowskiej/.


7Marika Kuźmicz, Barbara Kozłowska….

— urodzona w 1940 roku  w Tarnobrzegu, zmarła w 1973 roku w Warszawie. Artystka konceptualna, związana ze środowiskiem wrocławskiej awangardy i nieformalną grupą artystyczną Brzeg, realizującą przede wszystkim działania performatywne. Współzałożycielka galerii Babel, uczestniczka wystaw i zjazdów artystycznych, takich jak Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 (1970), VIII Spotkanie Artystów i Teoretyków Sztuki w Osiekach (1970), Zjazd Marzycieli w Elblągu (1971). W 1967 roku rozpoczęła realizację najważniejszej ze swoich prac – Linii granicznej – której odsłony powtarzała wielokrotnie w ciągu swojej kariery, na plażach jeziora Bajkał, Polski, Szkocji, Malty i USA. 

„urodziłam się w polsce wystawiałam dużo i zawsze tam gdzie nie chciałam wystawiać tam gdzie chciałabym wystawiać nigdy nie wystawiałam wyjeżdżałam podróżowałam występowałam wyjeżdżałam tam gdzie chciałam wyjechać z ważnych artystycznych powodów podróżowałam wszystkimi dostępnymi środkami lokomocji jak najdalej występowałam na plażach w galeriach i na video budowałam przenosiłam powtarzałam coś tam budowałam modele teoretyczne pojęć jakichś tam przenosiłam linię graniczną na księżyc i gdzieś tam powtarzałam zawsze te same banalne zdania o sztuce i rzeczywistości albo zawsze tę samą banalną prawdę o sztuce pisałam oczywistości o czymś tam brałam udział w wystawach w polsce rumunii wielkiej brytanii włoszech jugosławii podróżowałam na syberię do wielkiej brytanii na maltę do włoch jugosławii francji”.1

„Barbara Maria Kozłowska jest artystą dobrze znanym wszędzie, przez jej wielką podróż w czasie i przestrzeni…”.2

„W językach pozaeuropejskich istnieją gradacje odcieni zaimków wskazujących oznaczanie relatywnej odległości od »ja«”. 3„To rzeczywiście dziwna sprawa z tym moim kilkakrotnym »ja«”.4

„Sztukę należy traktować jak żywą istotę”. „zgadzam się z tezą, że artysta jest odkrywcą”.5

„Linia graniczna to dzieło w procesie. Z tego wynika brak jednoznacznie określonego dzieła jako pewnej zamkniętej całości. Obojętne jest, jaki fragment dzieła przedstawimy widzowi, będzie to i tak brak jasności raczej niż pełny kontakt z dziełem. Dokumenty, fragmenty działań, zdjęcia czy przeźrocza dają jedynie przybliżenie tej podróży dzieła w czasie. Jakieś mało uchwytne realizacje, trudne do przewidzenia punkty, w których te realizacje stają się dziełem. Pozostaje dokumentacja od 1966 roku do roku 1999 i będzie czekać na przedstawienie lub realizację rysowania następnych zdarzeń w jakimś czasie, jakimś miejscu. Przedstawienie dokumentacji powinno przybierać formę jak najbardziej zobiektywizowaną (…). A zatem Linia graniczna trwa. Trwanie zapewnia dziełu artysta i artyści, którzy mają partycypować w dziele”.7

Materiały zebrała i przygotowała Bogna Stefańska (2022). 

1Barbara Kozłowska, Wszystko to możesz zobaczyć gdziekolwiek, Muzeum Współczesne Wrocław, zob.: muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/barbara-kozlowska-wszystko-to-mozesz-zobaczyc-gdziekolwiek/.


2Marika Kuźmicz, Barbara Kozłowska. Wielka podróż, zob.: muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2020/07/Marika-Kuzmicz-Barbara-Kozlowska-Wielka-podroz.pdf.


3Marika Kuźmicz, Barbara Kozłowska. Wielka podróż, zob.: muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2020/07/Marika-Kuzmicz-Barbara-Kozlowska-Wielka-podroz.pdf.


4Marika Kuźmicz, Barbara Kozłowska. Wielka podróż, zob.: muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2020/07/Marika-Kuzmicz-Barbara-Kozlowska-Wielka-podroz.pdf.


5Marika Kuźmicz, Barbara Kozłowska. Wielka podróż, zob.: muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2020/07/Marika-Kuzmicz-Barbara-Kozlowska-Wielka-podroz.pdf.


6Karolina Majewska-Güde, „Najlepsze wydanie możliwości ludzkich”. Planetarny konceptualizm Barbary Kozłowskiej, zob.: blokmagazine.com/pl-najlepsze-wydanie-mozliwosci-ludzkich-planetarny-konceptualizm-barbary-kozlowskiej/.


7Marika Kuźmicz, Barbara Kozłowska. Wielka podróż, zob.: muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2020/07/Marika-Kuzmicz-Barbara-Kozlowska-Wielka-podroz.pdf.