Anna Zaradny

– born in 1977, Szczecin. A sound and visual artist, composer, improviser, instrumentalist and performer. Co-founder and curator of the international Musica Genera publishing house and festival. Creates conceptual compositions, sound installations, videos, multimedia objects in relation with the body, technology, architecture, space and their acoustics, creating immersive-sensory experiences.

Portrait of the artist by Michał Matejko.

/annazaradny.net/

My artistic practice is interdisciplinary. It is set in contemporary classical music, free jazz, punk rock, experimental noise rock evolving towards improvised music1

As a classically trained graduate of the Academy of Music (saxophone, conducting, music theory), I use my background in improvised and experimental music, treating the instrument and other tools as an open, organic form. As a composer and instrumentalist, I continue the experience of musical avant-garde, moving on a wide spectrum – from acoustic improvised music with a minimalist, contemporary idiom, to structurally and compositionally complex, completely electronic, experimental forms.

I compose music for theatre performances and multimedia projects. I give concerts with solo compositions and in various group configurations. My artistic practice also includes studio and publishing work; my discography includes solo recordings and projects with leading representatives of international experimental contemporary music2.

Between 2002 and 2009, together with Robert Piotrowicz, we initiated Musica Genera3 – an international festival of contemporary music and sound art, as well as a music publishing house, which we ran from 2002 to 2009. Musica Genera is a unique festival formula, an innovative and highly concentrated programme of leading artists of this aesthetic space, as well as a music publishing house disseminating the works of both free improv and experimental electronic music. It was an important phenomenon, which paved the way and shaped the musical consciousness of the audience and the artists. It all significantly shaped my experience on the ground of sound art absorbing me and determining my existence completely in every aspect. 

I treat sound as an integral element of architecture and space – both closed and open. I create works in relation to specific parameters of space, taking into account its specificity in relation to technology and acoustics, creating an immersive-sensory experience. In my interdisciplinary works I use the language of abstraction, taking advantage of sound and architectural micro-objects, image, light and space. When making purely sound, visual, video or site-specific works, I more often entrust the leading role to the female voice. I treat it as a communication tool with the power to transform reality, but also as a concrete body, idea, experience. It is an expression of my own identity, my voice of protest against the imbalance of power in a broad historical-political, socio-cultural, ecological context. I combine disciplines, create a new record and my own language, layering methods, materials, gestures displaced by technological progress. Apart from the large amplitude of frequencies, sounds and volumes of analogue synthesizers from the sixties, I am also preoccupied with the apparent soundlessness or non-existent silence in a contemplative, illusory context, where auditory, visual and bodily impressions through programmed perception can deceptively intensify feelings of serenity or anxiety. As my recent work The Sound of a Distanced Body4 urges: “Feel free – measure and immerse yourself in time, observing, listening, feeling, activating all your senses – follow me”.

Text created in collaboration with Maja Demska (2021).

1See: audio.art.pl/stuckonceiling.html  and encyklopediapunkrocka.blogspot.com/2013/08/stuckonceiling.html
2See: annazaradny.bandcamp.com/  soundcloud.com/annazaradny
3Musica Genera, see: musicagenera.net
4Annna Zaradny, Dźwięk zdystansowanego ciała [Sound of a Distanced Body], 2020, video, see: vimeo.com/474215693, vimeo.com/474242622 and vimeo.com/474243471

– urodzona w 1977 w Szczecinie. Artystka sztuk dźwiękowych i wizualnych, kompozytorka, improwizatorka, instrumentalistka, performerka. Współzałożycielka i kuratorka międzynarodowego wydawnictwa i festiwalu Musica Genera. Tworzy konceptualne kompozycje, instalacje dźwiękowe, wideo, obiekty multimedialne w relacji z ciałem, technologią, architekturą, przestrzenią, ich akustyką tworząc immersyjno-sensoryczne doświadczenia.

Portret artystki Michał Matejko.

/annazaradny.net/

Moja praktyka artystyczna ma charakter interdyscyplinarny. Osadzona jest w muzyce klasycznej współczesnej, free jazzie, punk rocku, eksperymentalnym noise rocku ewoluującym w kierunku muzyki improwizowanej1

Jako klasycznie wykształcona absolwentka Akademii Muzycznej (saksofon, dyrygentura, teoria muzyki), wykorzystuję swoje przygotowanie na gruncie muzyki improwizowanej i eksperymentalnej, traktując instrument i inne narzędzia jako otwartą, organiczną formę. Jako kompozytorka i instrumentalistka kontynuuję doświadczenia muzycznej awangardy poruszając się po szerokim spektrum – od akustycznej muzyki improwizowanej o minimalistycznym, współczesnym idiomie, do złożonej strukturalnie i kompozycyjnie, całkowicie elektronicznej, eksperymentalnej formy.

Komponuję muzykę do spektakli teatralnych i projektów multimedialnych. Koncertuję z kompozycjami solowymi oraz w różnych konfiguracjach grupowych. Moja praktyka artystyczna to również praca studyjna i wydawnicza; a dyskografia obejmuje nagrania solowe i projekty z czołowymi przedstawicielami międzynarodowej eksperymentalnej muzyki współczesnej2.

W latach 2002 – 2009 wraz z Robertem Piotrowiczem zainicjowaliśmy Musica Genera3 – autorski, międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej i sztuki dźwięku oraz wydawnictwo muzyczne, które prowadziliśmy w latach 2002 – 2009. Musica Genera unikalna formuła festiwalu, nowatorski i bardzo skoncentrowany program wiodących artystów tej przestrzeni estetycznej oraz wydawnictwo muzyczne rozpowszechniające twórczość zarówno muzyki nurtu free improv jak i eksperymentalnej elektroniki. MGF opisywane było jako pionierskie, niezwykle istotne zjawisko, które przetarło szlaki i ukształtowało świadomość muzyczną odbiorców i twórców. To wszystko kształtowało moje doświadczenia na gruncie sztuki dźwięku pochłaniając mnie i determinując całkowicie egzystencję w każdym aspekcie. 

Dźwięk traktuję jako integralny element architektury i przestrzeni – zarówno zamkniętej, jak i otwartej. Tworzę  prace w odniesieniu do konkretnych parametrów przestrzeni, uwzględniając jej specyfikę w relacji z technologią i akustyką, kreując immersyjno-sensoryczne doświadczenie. W pracach o charakterze interdyscyplinarnym posługuję się językiem abstrakcji, wykorzystując mikro obiekty dźwiękowe i architektoniczne, obraz, światło i przestrzeń. Realizując prace czysto dźwiękowe, wizualne, wideo czy site-specific częściej powierzam wiodącą rolę głosowi kobiecemu. Traktuje je jako narzędzie komunikacji, mające moc realnego przekształcania rzeczywistości, ale też jako konkretne ciało, ideę, doświadczenie. To wyraz mojej własnej tożsamości, mój głos sprzeciwu wobec nierównowagi układu sił w szerokim kontekście historyczno-politycznym, społeczno-kulturowym, ekologicznym. Łączę dziedziny, stwarzam nowy zapis i własny język, nakładając warstwy wypartych przez postęp technologiczny metod, materiałów, gestów. Poza dużą amplitudą częstotliwości, brzmień i wolumenu syntezatorów analogowych z lat sześćdziesiątych zajmuje mnie też pozorna bezdźwięczność lub nieistniejąca cisza w kontemplacyjnym, iluzorycznym kontekście, gdzie wrażenia audialne, wzrokowe i cielesne przez zaprogramowaną percepcję mogą zwodniczo wzmagać uczucie ukojenia lub niepokoju. Jak namawia moja najnowsza praca Dźwięk zdystansowanego ciała4: „Poczuj się swobodnie – mierz i zanurz się w czasie, obserwując, słuchając, czując, aktywując wszystkie zmysły – chodź za mną”.

Tekst powstał we współpracy z Mają Demską (2021).

1Zob. audio.art.pl/stuckonceiling.html  oraz encyklopediapunkrocka.blogspot.com/2013/08/stuckonceiling.html
2Zob. annazaradny.bandcamp.com/ soundcloud.com/annazaradny
3Musica Genera, zob. musicagenera.net
4Annna Zaradny, Dźwięk zdystansowanego ciała, 2020, wideo, zob. vimeo.com/474215693, vimeo.com/474242622 oraz
vimeo.com/474243471