engaged art

  • Ksenia Hnylytska and Alina Yakubenko / Ксенія Гнилицька, Аліна Якубенко
  • Anna Sorokovaya / Анна Сороковая
  • Alevtina Kakhidze / Алевтина Кахідзе
  • Iryna Kudria / Ірина Кудря
  • Sráč Sam