80th

  • Ludmila Rusova / Людміла Русава
  • Natalya Zaloznaya / Наталля Залозная
  • Olga Sazykina / Вольга Сазыкіна
  • Galina Vasilyeva / Галіна Васільева